Проект Общностен център за деца и семейства - Варна

Услугата се финансира и реализира по проект "Общностен център за деца и семейства – Варна“  -  ОП "Развитие на човешките ресурси, по процедура „Услуги за ранно детско  развитие“

    Проектът цели превенция на социалното изключване и намаляване на бедността чрез предоставяне на интегрирани услуги в подкрепа на деца от 0 до 7 години и техните семейства.
    Услугите имат комплексен характер и са насочени към подпомагане на семействата в отглеждането на децата, както и подобряване на връзката дете-родители.
    Услугите са разделени  с оглед  целевите групи  – услуги за бъдещи родители, услуги за родители и деца до 3 и до 7 годишна възраст. Фокусът на услугите за деца до 3-годишна възраст и техните семейства е поставен най-вече върху формирането и развитието на родителски умения.
    Подкрепата на бъдещите родители и на тези с много малки деца се осъществява основно по два начина: чрез мобилна работа и чрез услуги, предоставяни в подходящо оборудвания  Общностен център.
    Мобилната работа цели да подкрепи родителите да се справят с потребностите на детето и възникващите предизвикателства в средата, в която живеят. Родителите се консултират как да подобрят уменията си за комуникация с децата и да се повиши разбирането за потребностите на децата – да организират средата в дома си съобразно нуждите на детето от движение и игра с цел стимулиране на развитието му.
    Услугите, които се предоставят извън дома на детето и неговото семейство – в специализираните зали и кабинети в Общностния център,  целят да изградят пространство, което отговаря на нуждите на потребителите.
    За децата от 3 до 7 г. се цели основно интеграция в детските градини и подобряване на училищната готовност. Наред с останалите дейности, основните услуги се фокусират върху групова и индивидуална работа с децата и семействата.  Осигурява се транспорт за децата, чиито семейства не могат да си осигурят придвижването.
    С реализиране на дейностите по проекта  се дава възможност да се продължат  създадените интегрирани услуги за ранно детско развитие по Проекта за социално включване (финансиран със Заем 7612BG от Международната банка за възстановяване и развитие в периода 2008-2015г.)
Дейностите по проекта са следните:
1.    Ранна интервенция на уврежданията – капацитет 30 деца с увреждания.  В услугата „Ранна интервенция на  уврежданията“ работят различни специалисти (психолог, логопед, рехабилитатор, педиатър и медиатор). Предоставя се индивидуална работа на деца, консултация на  родителите според конкретните нужди и потребности. Съвместните дейности с родителите, включително и в домашна среда имат за цел да се подобри  грижата за детето с увреждания.
2.    Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания – капацитет 30 деца с увреждания. Специален педагог провежда индивидуална и групова работа с децата, като съобразява методите за педагогическа работа с индивидуалните им потребности. Основната задача е да се подкрепят децата с увреждания преди постъпване в 1 клас, да се повиши училищната готовност и да се улесни интеграцията на децата в масови учебни заведения.
3.    Предоставяне на психологическа подкрепа и консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране на родителски умения. Семейно консултиране и подкрепа  и индивидуална и групова работа с деца и родители, включително и деца и родители, които не са от уязвимите групи, с цел посещаване на детска градина- капацитет 300 деца и семейства.  Специалистите (социални работници, психолог, педиатър, медицинска сестра, акушерка, юрист, акушер-гинеколог и медиатори) работещи в услугата предлагат подкрепа и консултиране на бъдещи и настоящи родители за формиране на родителски умения на родители с бебета и деца на възраст от 0 до 3 г. Подкрепа на семействата в грижата за децата от 3 до 7 г., справяне със семейни проблеми, създаване  и развитие на умения и ресурси  за социално включване и реализация. Предоставянето на услугата  спомага за увеличаване на възможностите за социална интеграция на рисковите групи, чрез развитие на социални умения, включително на всички членове на семейството (деца, родители, по-големи братя и сестри и др.)  – общуване, изготвяне на семеен бюджет, търсене на работа; засилване на мотивацията сред общностите във висок риск в областта на семейното планиране, чрез предоставяне на информация по въпроси като репродуктивно здраве, методите на контраципция, болестите, предавани по полов път, адресиране на проблемите на насилието и неглижирането на деца. С децата и родителите се провеждат индивидуални психологочески консултации, консултации с юрист, комуникативни групи с деца, както и родителски групи. Работа с децата и родителите на децата интегрирани в детските градини с цел посещаване на детска градина. Работа с останалите родители за преодоляване на предразсъдъците към новите деца, приемане и взаимна адаптация.
4.    Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията – капацитет 500 деца. Извършват се здравни прегледи и консултации от педиатър, стоматолог  и медицинска сестра. Услугите се извършват в здравния кабинет на Общностния център и в детски градини и предучилищни групи към учебни заведения в райони с рискови групи.
5.    Семеен център на деца от 0 до 3г. – капацитет 10 деца. Семейния център е съпътстваща услуга за потребители, които ползват другите услуги в Общностен център за деца и семейства. Услугата се предоставя почасово по график изготвен с родителите. С децата се провеждат групови занимания,  както и обучителни дейности с цел изграждане на самостоятелност, навици за самообслужване и за съвместна игра.
6.    Услугата Допълнителна подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище – с капацитет 15 деца. Услугата ще се провежда през летните месеци – юли и август, когато децата не са заети с учебна дейност. Целта е  децата, за които предстои да постъпят в училище да опознаят училищната среда, да се повиши училищната им готовност, да се подобри комуникацията на децата, на които българският език не е майчин.

Адрес: гр. Варна, ул. „Капитан Райчо“ № 103 А

Контакти:
Г-жа Любомира Комитска  Ръководител на проект „Общностен център за деца и семейства – Варна“
тел: 0882  990 188

Г-жа Даниела Биячева  Ръководител на Общностен център за деца и семейства – Варна
тел: 0885 266 788; 052 820 413
e-mail:
ocds-varna@abv.bg
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни