Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни жени Импулс

Социалната услуга „център за социална рехабилитация и интеграция” на възрастни жени се предоставя от Сдружение „Асоциация да съхраним жената”.
   Реализира се от 2008г. с капацитет  45 места.
   Услугата се предоставя безплатно.

    Потребители на ЦСРИ са жени над 60 годишна възраст - социално слаби, самотни и болни.
    Основната цел на услугата ЦСРИ за възрастни жени е: съхраняване на физическото и психическо им здраве; насърчаване активността им и включване в социалния и културен живот; осъществяване на подкрепа на  индивидуалното развитие; поддържане и усвояване на нови способности; интегриране и социализиране на потребителите в обществения живот; подпомагане цялостното им адаптиране в процеса на стареене; осигуряване на активни контакти и среда.
    Много важна цел е осъществяването на  ефективна превенция на институциализацията.
Възрастните жени имат възможност да ползват 36 вида терапевтични и рехабилитационни дейности по месечен график в десет направления.
    В Центъра те получават достъп до разнообразни здравни грижи и здравна профилактика. В пакета от социални услуги са включени рехабилитационни, терапевтични, консултативни, образователни, информационни, културни, спортни и интеграционни дейности. Осъществяват се успешно английски език за начинаещи, начално компютърно обучение и други. С особен интерес се ползват дейностите по организация на свободното време на възрастните жени.
  • Услуги за повишаване информираността на възрастните жени.
  •  Обучение по компютърна грамотност за начинаещи.
  • Правна клиника за индивидуални консултации с юристи.
  •  Срещи с представители на различни институции от Община Варна, Здравна каса, НОИ и др.
  • Езиково обучение по английски език, в което се включват с голямо желание, тъй като се налага да ходят на гости на деца и внуци в чужбина.
  •  Участие в общоградски форуми, дискусии, събития, което ги интегрира в живота на града и живеят с неговите проблеми.
  • Провеждане на информационни дни “Часът на специалиста” под ръководството на Д-р Йорданка Ненчева. Потребителите по иновативен начин биват информирани за цялостната работа на Асоциацията, новини от ЕС и международни форуми, където се промотира работата в ЦСРИ.
  •  „Дни на отворени врати“ е хубава традиция ЦСРИ да се представя пред гражданството, чрез празник на социалните услуги.
     Организирано участието на потребителите в обществени инициативи на други НПО, Община Варна  с цел постигане социалната интеграция в обществото, висока информираност и за приобщаване на възрастните жени към обществения и колективен живот в общността. 
  Ред за включване в социалната услуга: Подава се заявление с приложени документи до управителя на Центъра; изготвя се социална оценка за потребностите на кандидата. Кметът на Община Варна издава заповед за ползване на социална услуга.

Адрес :
  Централен офис: бул.Цар Освободител №64; тел./факс:052/600137;  0878/ 160137. Тук се помещават: Център за психологическа подкрепа „Подай ръка“, Общество на предприемчивите жени; Правна клиника; Център за работа по проекти – международни, национални, местни.

 ул.”Проф. Державин” 25; в базата се помещава Сребърна социална борса тел.:0878304137
Междупоколенчески център: ул.“Кавала“№1а; тел./факс 052/630 137

     Междупоколенческият център е иновативна социална услуга, за  подкрепа на семейства в риск, с деца аутисти, към самотни майки с деца до 3-годишна възраст, към млади  хора с образователни потребности, към възрастни, самотноживеещи хора под един покрив. В Центъра ще се работи с 25семейства с деца аутисти, 25 деца таланти – Детска работилница, с 50младежи и девойки със специфични образователни потребности, с 20 самотни майки, с 60 възрастни жени. Целта на Междупоколенческия центъра е  да се създаде общност чрез съвместни занимания, в 5 трудотерапевтични кабинети: сензорна стая, занаятчийска работилница, артгалерия, драмстудио, кулинарно студио и  рехабилитационен кабинет. Всички поколения ще общуват заедно и ще усвояват знания, умения, творчество и други български занаяти.

Контакти:
д-р Йорданка Ненчева Управител;

инж.Теодора Паприкова ръководител екип; специалист социални  дейности
Росица Иванова - специалист социални дейност
Ирен Златева - социален работник
Милена Атанасовасоциален работник
Красимира Ивановарехабилитатор
Весела Фажева Психолог; ръководител “Зрели и жизнени“/ Йога на смеха
Стоян Гамолов ръководител „Музикотерапия“
Янка Митева - ръководител „Музикотерапия- Народно пеене“
Тодор Игнатов ръководител „Арттерапия“
Мария Николова - ръководител „Арттерапия Иконопис“
Стоянка Калеватрудотерапевт „Шев и кройка“
Евгения Коларова - ръководител „Театрално ателие”
Добринка Желева ръководител „Холистична Медицина"
Радка Момчилова трудотерапевт „Цветарство и градинарство”
Мария Иванова - ръководител „Поетична терапия”
Галя Николова - трудотерапевт „Тъкачество“
 
e-mail: www.women asg@abv.bgМеню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни