Център за обществена подкрепа Варна

Център за обществена подкрепа – Варна предоставя  социални услуги в общността, които се предоставят в сградата на центъра или по домовете на потребителите. Капацитет 100 места.

„Превенция на изоставянето на деца“:
 • Консултиране фокусирано към развитието на родителски   умения и наблюдение на грижите полагани за деца в семейна среда.
„Реинтеграция”:
         Пред интеграционния период:
 • Психо-социална работа за подготовка на детето за реинтеграция и подкрепа на срещите между детето и биологичното семейство.
         След интеграционния период:
 • Консултиране и подкрепа на детето и семейството  
“Работа с деца със специални образователни потребности”:
 • Социално, психологично, педагогическо и логопедично  консултиране на деца и родители.
 • Трудотерапия и арттерапия. Насърчаване и развитие на способностите и талантите на децата.   
“Превенция на отпадане от образователната система’’:
 • Социално и  психологично консултиране  на деца насочено към разрешаване на емоционални, комуникативни, адаптационни и обучителни затруднения.
 • Педагогическо консултиране с цел повишаване на образователното ниво.
 • Професионално ориентиране и консултиране.
“Превенция на отклоняващо поведение“:
 • Консултиране на деца с поведенчески проблеми.
 • Повишаване  социалната компетентност на родителите и внасяне на промяна в моделите на възпитание и отношение към детето.
 • Групова работа на деца за развитие на социални умения. 
„Подкрепа за деца и семейства преживели насилие“:
 • Социално или психологическо консултиране на деца.
 • Психо-социално консултиране на родители. 
 • Превенция на риск от развитие на Синдром на родителско отчуждаване или справяне с наличието на такъв.
 • Програма за родители в раздяла, по време или след развод.
„Приемна грижа“:
 • Социално консултиране, наблюдение и подкрепа на дете в приемно семейство или семейство на близки и роднини  в процеса на полагане на грижи.
 • Проследяване на психоемоционалното развитие на дете настанено в приемно семейство или в семейство на близки и роднини.
 • Подготовка на дете за напускане на приемно семейство с цел осиновяване или преместване.
 • Супервизии на приемни родители при необходимост.
„Работа с кандидат – осиновители и осиновители“ :
 •    Обучение на кандидат-осиновители – провежда се в индивидуален или групов формат по програми одобрени от МТСП.
 •    Група за взаимопомощ, обучение и подкрепа на осиновители.
“ Семейно консултиране и подкрепа”:
 • Това е метод, който цели съществуващата семейна двойка  да се справи  с кризи и проблеми в отношенията си, които пряко влияят върху психоемоционалното състояние на детето. Използват се ресурсите на цялото семейство

Ред за ползване на услугата:
 • Направление/заповед, издадени от директора на  дирекция „Социално подпомагане“.
 • Насочване от други институции и организации: специализирани институции за деца, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, детска педагогическа стая, училища и детски градини, болнични заведения, неправителствени организации и др.
 • Самозаявили се потребители чрез заявление.
 Адрес:  гр.Варна, ул. „Георги Сава Раковски“ №62

Контакти:
Любомира Комитска - Директор
тел: 0882/ 990 188
тел: 052 820 694, GSM: 0882 290 920
е-mail: cop_varna@abv.bg


Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни