Център за настаняване от семеен тип Другарче

Център за настаняване от семеен тип  - Варна е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, при които поради някаква причина не е възможно да се подсигури постоянна, сигурна и стабилна семейна среда. В центъра функционират среда и отношения, близки до семейните и децата получават необходимата им индивидуална грижа и внимание.
Основна цел на Центъра за настаняване от семеен тип е осигуряване на качество на живот, което да гарантира пълноценното физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване на всяко дете в естествената за него среда, чрез предоставяне на индивидуализирана грижа и подкрепа.

Капацитетът е 8 места за деца от 3 до 18 годишна възраст, за които до момента на приемането им са изчерпани възможностите за оставане в биологичното семейство или реинтеграция, ако са ползвали услугата институционална грижа.

За всяко дете се разработва план, който гарантира, че индивидуалните му нужди – основни, емоционални, социални, културни, здравословни и образователни се задоволяват.

Ред за включване в социалната услуга: Настаняването се извършва от Дирекция ”Социално подпомагане”- Варна.

Адрес:– гр. Варна, бул. „Генерал Колев” №90.

Контакти
:
Любомира Комитска - Директор
тел.: 052/ 820694
социални работници - тел: 052/ 820 692; 0884/ 666 506
е-mail: cnst_@abv.bg


Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни