Кризисен център за жертви на насилие и трафик на хора

  "Кризисен център" е комплекс от социални услуги за лица, пострадали от насилие, трафик или друга форма на експлоатация, които се предоставят за срок до 6 месеца и са насочени към оказване на индивидуална подкрепа, задоволяване на ежедневните потребности и правно консултиране на потребителите или социално-психологическа помощ, когато се налага незабавна намеса, включително чрез мобилни екипи за кризисна интервенция.Капацитет - 10 места
  Кризисен център „SOS” е социална услуга в общността –резидентен тип с 24-часов режим на работа. В зависимост от изготвената оценка на риска и потребностите, услугата може да бъде краткосрочна или дългосрочна. Договорите с потребителите се сключват за срок до 6 месеца.
  В Кризисен център „SOS” се предоставят услуги за лица, претърпели насилие или трафик на хора. Ползването на услугата е на доброволен принцип, с изключение на работата с деца в риск, базирани на заповеди на ОЗД при Дирекция „Социално подпомагане”.
  В Кризисния център се настаняват жени и деца, пострадали от насилие или трафик на хора.
 Основните принципи на социалната услуга са следните:
 • Предоставяне на незабавна подкрепа;   
 • Безусловна подкрепа на пострадалите деца   
 • Сигурност и безопасност;
 • Запазване в тайна местонахождението на КЦ и недопускане посещения от страна на извършители или лица, които са потенциална заплаха;
 • Конфиденциалност, с изключение на случаите при които информацията съдържа данни за риск спрямо дете;
 • Зачитане на най-добрия интерес на пострадалото лице;
 • Уважаване мнението, уникалността и личното достойнство на клиентите    Върховенство на интересите и благосъстоянието на детето
 • Спазване на основни човешки права, зачитане на достойнството и личността на детето, недопускане на дискриминация;
 • Необвинително отношение;
 • Мултидисциплинарен подход и междуинституционално сътрудничество.
В Кризисен център се извършват следните дейности :
 • Кризисно настаняване
 • Кризисна интервенция
 • Подкрепа в периода на размисъл и подготовка за участие в НП;
 • Психологическо консултиране;
 • Фамилно консултиране;
 • Юридическо консултиране;
 • Социална работа
 • Програми за овластяване, формиране на социални умения и подкрепа в образователния процес;
 • Дейности по организация на свободното време.
Социалната услуга има следните основни цели:
 • Осигуряване на спешна защита от насилие/трафик чрез кризисно настаняване с възможност за престой до отстраняване на рисковите обстоятелства;
 • Гарантиране сигурността на настанените лица, на територията на Кризисния център;
 •  Удовлетворяване на базисните потребности от подслон, храна, консумативи от първа необходимост по време на престоя в Кризисния център;
 • Оказване на спешна и последваща психологическа, социална и правна подкрепа на лицата, претърпели насилие/трафик;
 • Мобилизиране на личностни, семейни и институционални ресурси за преодоляване на  рисковата ситуация, както и рисковете от ревиктимизация
Социалната услуга се предоставя безплатно. Предвид спецификата на социалната услуга адреса на кризисния център е конфиденциален.

Адрес: За кореспонденция: гр.Варна ул.”Синчец” №21
Адрес на социалната услуга-конфиденциален. 

Контакти:

Цветелина Стефанова – зам.управител
тел: 052/ 613 830
e-mail: sos@mail.bg
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни