Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства от община Варна

Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.008-0004-C01 от 16.11.2018 г., по процедура BG05M9OP001-2.008 „Подкрепа за лицата с увреждания“, Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

Бенефициент – Община Варна

Обща стойност на проекта - 999 957.80 лева, от които:

·         849 964.13 лева – Финансиране от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд;

·         149 993.67 лева – Национално съфинансиране.

Основната цел на проекта - Да се осигури качествена грижа за лица с увреждания и да бъде апробиран иновативен модел на социална услуга чрез създаването на функциониращ „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания“ и техните семейства от община Варна.

Специфични цели:                 

·         Да се повиши качеството на живот и да се преодолее социалната изолация на пълнолетни лица с увреждания от община Варна, чрез предоставяне на комплексни интегрирани мерки, насочени към подобряване достъпа до социални и здравни услуги;

·         Да се подпомогнат семействата на лицата с увреждания, включително и за възстановяване на трудовата им активност;

·         Превенция на институционализацията на лицата с увреждания и насърчаване обгрижването им в семейна среда.

Проектът е в унисон с мерките за осигуряване на подкрепа в домашна среда и в общността на лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа, Мярка 4 „Предоставяне на социални услуги в общността за дневна и почасова грижа и подкрепа" от плана за действие за периода 2018-2020 г. за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа и основните стратегически документи.

Основни дейности по проекта:

1.    Извършване на основен ремонт на две помещения за предоставяне на услуги по проект „Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с множествени увреждания“;

2.    Доставка и монтаж на обзавеждане и оборудване за Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания;

3.    Закупуване на специализирано моторно превозно средство с платформа за хора с увреждания;

4.    Подбор на персонала и провеждане на обучение и супервизии;

5.    Предоставяне на услуги за 90 лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, в това число: дневна и почасова грижа, консултиране, информиране и подкрепа, осигуряване на терапевтична помощ и рехабилитация, включително и на лицата, полагащи грижи за лицата от целевата група, извършване на мобилна работа, краткосрочно настаняване в Центъра (заместваща грижа).

Целеви групи на проекта:

·         Лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания в риск и техните семейства;

·         Лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, ползващи резидентни услуги и техните семейства.

Очаквани резултати:

·         Създаване на функциониращ Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания, в който ще се предоставят комплексни интегрирани услуги за лица с увреждания от община Варна.

·         Повишаване качеството на живот и преодоляване на социалната изолация на 90 пълнолетни лица с увреждания от община Варна, от които 30 лица, ползващи услуги в Дневен център и за 60 лица почасови услуги, консултиране, информиране и подкрепа, терапевтична помощ и рехабилитация на място в Центъра или в дома.

·         Подкрепа на семействата, полагащи грижи за лица с увреждания за връщане на пазара на труда.

 

Срок на изпълнение - 24 месеца от 01.01.2019г.

Статус на проекта - В процес на изпълнение.
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни