Център за равни възможности за хора с увреждания

Център за равни възможности на хора с увреждания се управлява от Сдружение с нестопанска цел „Шанс за хора с увреждания”.
Разкрита е и функционира от месец септември 2008г. с капацитет 40 места. Потребители са пълнолетни лица с увреждания /със съхранен интелект/, на които е определена 50 % и над 50% трайно намалена работоспособност.

Предоставяните дейности в Центъра включват социална работа; психологическа помощ; трудотерапия; арт-терапия; експертно-консултативна дейност; организиране на свободното време; развитие на компютърни умения.

Ред за ползване на социалната услуга: Лицето – кандидат подава заявление до доставчика на социалната услуга с приложен медицински документ. При необходимост могат да бъдат изискани и други документи.

Кандидатите за потребители на социалните услуги трябва да отговарят на следните условия:
1. Да са с постоянен адрес на територията на Община Варна;
2. Да имат трайно намалена работоспособност 50 % и над 50 %,  удостоверена с ЕР на ТЕЛК;
Издава се заповед на кмета на Община Варна.

Социалната услуга се ползва безплатно.

Адрес
: гр.Варна, ул. Околчица № 10

Kонтакти
:
Тодор Мутафов - Председател СНЦ "Шанс за хора с увреждания"
Светлин Димов - Управител
Златина Тодорова - социален работник
Миглена Спасова - психолог
Николинка Лишкова - счетоводител

тел: 052/ 610-301     email: crvshans@gmail.comМеню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни