Център ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания

Услуга „Ранна интервенция за предотвратяване изоставянето на деца с увреждания“ се предоставя от Фондация „Карин дом“ с капацитет - 40 деца и техните семейства
Целевата група на социалната услуга се отнася за деца от 0-3 години, които имат увреждане или са в риск от развитие на увреждане, или имат друга специална нужда, която влияе на развитието им. Услугата подкрепя следните целеви групи:
- семейства на деца, при които има риск от изоставане в развитието или увреждане, включително новородени деца с ниско тегло и/или преждевременно родени деца.;
- семейства на деца, при които има изоставане в една или повече области на развитието (физическо, емоционално, познавателно, социално);
- семейства на деца с установено увреждане.
Услугата се предоставя чрез домашни посещения от мобилен екип консултанти по ранно детско развитие- рехабилитатор, психолог, социален работник, логопед.  Посещенията са с честота- 1-2 пъти месечно като фокусът на посещенията е да се подкрепя семейството, да използва препоръчваните стратегии, които подпомагат ученето и развитието на детето в ежедневието. Поради тази причина и от съществено значение е по време на посещенията родителят или основният обгрижващ да присъства и да бъде активно ангажиран. Правят се оценка на силните страни, потребностите, чрез въпросници за семейството и развитието на детето и се определят заедно единни цели за работа в партньорство.
Услугата предоставя още и подкрепа за кърмене на ниво родилен дом, играчки, оборудване и литература от ресурсна библиотека, индивидуални консултации за родители с психолог/психотерапевт, „родител за контакт“ и две форми на групови занимания- Група за игра  и Група за функционална комуникация и адаптивни умения.
Мисията на Карин дом е работа за пълноценното развитие и израстване на децата със специални нужди в семейството им и в обществото и за прекратяване на практиката на изоставяне и институционализиране.
Приемането на потребители в Услугата става чрез самонасочване и пряко договаряне, чрез сключване на Договор за социални услуги.

Адрес: Фондация „Карин дом“, м-ст „Свети Никола“, п.к. 104, Варна 9010

Контакти:
Ж. Сапунджиева- Директор „Услуги за деца и семейства“- тел. 0878/948166
e-mail: jsapundjieva@karindom.org
М. Пейчева- Социален работник, Координатор Център „Ранна интервенция“- тел. 0876/ 655 220
e-mail: mraeva@karindom.org
Г. Станчева-  Счетоводител – тел. 0878/229 732
e-mail: gstancheva@karindom.org
Е. Тодорова – Психолог – тел. 0879/940 773
e-mail: etodorova@karindom.org

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни