Дневен център за пълнолетни лица с увреждания Слънчевата къща

Наименование на социалната услуга:  Дневен център за пълнолетни лица с увреждания "Слънчевата къща"

Адрес на социалната услуга:
гр. Варна, ж.к. „Чайка“, бл. 67, вх.В/Г 
тел. 052 711 117/087 700 4620

„Дневна грижа за пълнолетни лица с увреждания", предоставя дневни групови занимания и индивидуални консултации със специалисти, за лица над 18 г., с множество увреждания. В Дневен център „Слънчевата къща“ се предоставя комплекс от социални услуги, които създават условия за цялостно обгрижване на потребителите през деня, свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравни, социално-правни, обучителни, рехабилитационни потребности, както и такива за свободното време, лични контакти, общуване.
Цел на екипа, ангажиран в социалната услуга, е предоставянето на гъвкава, защитена   среда с условия за участие и включване в смислени дневни занимания, които поддържат и подобряват уменията на потребителите.

Капацитет: 25 потребители 

Ред за приемане в услугата ДЦ "Слънчевата къща"
Приемането в ДЦ "Слънчевата къща" се извършва, съгласно разпоредбите на  ЗСП и Правилника за неговото прилагане. Всеки потребител подава писмено заявление по настоящия си адрес,  за ползване на социалната услуга до Директора на Дирекция „Социално подпомагане”, чрез отдел „Хора с увреждания“.

Адрес, телефон на отдел ХУСУ:
гр. Варна, бул."Осми приморски полк" 139, стая 1
тел: 052/370 517
Към заявлението се прилагат изискуемите по закон документи:
1. копие от решение на ТЕЛК/НЕЛК или медицински протокол на ЛКК
2. документ за самоличност /за справка/
3. копие от личния амбулаторен картон /медицинско удостоверение/
4. Декларация по образец
5. Медицинска характеристика от личния лекар
Въз основа на подаденото заявление и приложените документи, Дирекция „Социално подпомагане” извършва социална оценка на потребностите на лицето от социални услуги, след което Директорът издава Заповед за ползване на социалната услуга „Дневен център за възрастни хора с увреждания”.

Лица за контакт:

Галя Койчева – Председател на Сдружение „Семеен център – Мария“
тел: 0877 004 621
e-mail: family.center@abv.bg

Румяна Драгнева-Йорданова - Управител на ДЦ „Слънчевата къща“
 тел: 0877 004 620
e-mail: dcsunnyhouse@abv.bg

Анна Делева – Социален работник в ДЦ „Слънчевата къща“
тел: 0877 004 617

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2024, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни