Център за социална рехабилитация и интеграция на деца в неравностойно положение

    Настоящата социална услуга е насочена към деца и семейства в риск, които в условията на социално-икономическа криза са сред най-уязвимите групи, сериозно заплашени от бъдещи шокове на пазара на труда, от безработица и бедност. Уникалното и новото е, че приоритет в работата на Центъра е психологическата и социална подкрепа за професионалното ориентиране и кариерно развитие на деца в неравностойно положение. Основна цел е създаване на социални умения и опит за ранното професионално ориентиране на деца в риск, чрез предоставяне на психологически консултации и информация за видовете професии, училищата, в които се придобиват професионални качества, както и възможностите професиите да бъдат практикувани.
    С подкрепата на екипа се предоставя информация и ежедневни методически насоки за подпомагане на подрастващите да открият възможно най-подходящата за тях област на професионално развитие.
    Чрез комплекс от интерактивни методи потребителите усвояват знания, формират умения и компетентности за друга гледна точка към детската личност и нейното развитие, като субект на успешното социализиране. Фокусът е върху задържането на децата в училище и осигуряването на качествено образование и адекватна подготовка за социална реализация чрез:
•    подобряване на десегрегационната политика на местно ниво във връзка с интегрирането на деца в риск в смесени училища;
•    подкрепяне процеса на интеграция чрез привличане, включване и успешно задържане на деца от целевата група в училище и повишаване възможността те да преминават в по-горни образователни нива;
•    включване на отпадащите и децата, които не са обхванати от образователната система, чрез програми, които са базирани на дейности с общността и подобряване на средата в училищата, където децата ще бъдат интегрирани;
•    подкрепа на деца в риск да продължават образованието си и подобрят училищната си успеваемост, което се изразява в увеличаване на техния брой в смесени общообразователни и професионални училища;
•    работа с деца и техните семейства в риск.
Капацитет на центъра – 30 деца на възраст между 7 – 18 години и техните родители и близки.
   
Целевите групи са деца от 7 до 18 години и семейства в риск на територията на община Варна и включват:
•    Деца, живеещи в семейства в риск – социално слаби и неграмотни и живеещи на прага на бедността, деца от семейства с един родител и такива настанени за отглеждане в семействата на свои близки;
•    Деца, застрашени от отпадане от училище;
•    Деца, които вече са отпаднали от училище;
•    Деца, с отклоняващо се поведение;
•    Деца от малцинствен произход;
•    Деца нуждаещи се от подкрепа за професионално ориентиране;
•    Деца, свидетели или жертви на насилие;
•    Деца и техните семейства, нуждаещи се от консултиране и подкрепа.
  
  Видове услуги за деца от 7 до 18 години:
•    Интеграция на деца в училищата – допълнителна подкрепа за успешна реализация;
•    Превенция на отпадане от образователната система. Работа с деца, отпаднали от училище и техните семейства;
•      Превенция на отклоняващо се поведение;
•      Подкрепа за професионално ориентиране и кариерно развитие;
•      Подкрепа на деца, свидетели или жертви на насилие;
•    Училище за родители. Семейно консултиране и подкрепа за повишаване на родителски капацитет;
•    Група за взаимопомощ на деца и родители;
•    Здравни консултации.

Ред за включване в социалната услуга: Родителите /настойниците, попечителите/ на децата подават заявление с приложени документи до управителя на Центъра или до директора на Дирекция „Социално подпомагане“. Включването в социалната услуга се осъществява чрез пряко договаряне или след издаване на направление от директора на Дирекция „Социално подпомагане“.

Социалната услуга се предоставя безплатно.

Адрес : гр. Варна, ул."Сава" № 2 ДКЦ 5

Лицa за контакт:
Евгения Дикова - Управител   
  
тел: 0885/ 30 00 19     e-mail:
jeni_sd@abv.bg
Иванка Атанасова - Психолог    
тел: 0885/ 30 00 15     e-mail:
iv_atanasova@mail.bg
Ралица Вангелова - Социален работник   
тел: 0899/ 49 53 79    e-mail:
ralica1202@gmail.com
Стела Кирякова  - Арт терапевт    
тел: 0878/ 27 52 95      e-mail:
ergoproxy56@yahoo.com
Данка Митева - Счетоводител      
тел: 0884/ 25 25 51       e-mail:
casadani2007@gmail.com
Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна уредба
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2022, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни