Социален учебно - професионален център

     Със заповед №РД01-1536/10.08.2018 г. на Агенция за социално подпомагане, социалната услуга в общността "Социален учебно-професионален център", с капацитет 35 места, находяща се на адрес  гр. Варна, ул. "Петко Стайнов" 7, считано от 01.09.2018 г. се закрива. 



В Социален учебно-професионален център /СУПЦ/ се предоставя комплекс от социални услуги, насочени към професионално обучение на лица с определена степен намалена работоспособност, навършили 16 години и деца в риск.

СУПЦ е с капацитет 35 места и паралелно с образователната услуга в него се извършва и социално-битово обслужване, консултиране и подкрепа.

Предоставяните услуги са осигурени с държавно и общинско финансиране и са безплатни за лицата, с изключение на тези с личен доход /пенсия/, които заплащат такса в размер на 50% на основание Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.

Ред за включване в социалната услуга: Комплект документи по образец се подават в Дирекция ”Социално подпомагане” по местоживеене. За деца от 16 до 18 години, молба от родителя/настойника до Отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане”.

Адрес – гр.Варна, ж.к "Победа" ул. „Петко Стайнов” №7.

Контакти:
Пламен Петров – директор                            
тел: 0882/ 27 79 22
Албена Гигова - главен счетоводител           
тел: 0882/ 27 79 32
Стела Йонкова - социален работник             
тел: 0882/ 27 79 25

e-mail: supc@mail.bg





Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2018, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни