Дом за деца, лишени от родителска грижа Княгиня Надежда

Специализирана институция, която предоставя социална услуга по отглеждане и възпитание на деца от 7-18 години или до завършване на средно образование. Домът е с капацитет 20 деца - момчета и момичета, в група за постоянна грижа, за които липсват ресурси за отглеждане в семейна среда, в среда на близки и роднини или в приемно семейство.

В Дом за деца, лишени от родителска грижа „Княгиня Надежда” /ДДЛРГ/ се предоставят следните услуги: психологическа и социална консултация; социална работа с деца и родители за реинтегриране в биологичното семейство; здравна консултация; формиране трудови навици и умения за водене на самостоятелен живот; професионална ориентация и социална адаптация.

Осигуряват се участия в клубове по интереси; учебна занималня; спортни дейности; включване в програми и проекти за превенция.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНА УСЛУГА В ДОМА

1. Наименование на услугата: Постоянна грижа в ДДЛРГ” Княгиня Надежда ” гр. Варна.
2. Потребители на услугата: Деца от 7 до 18 годишна възраст.
3. Описание и цел на услугата :
Задоволяване на основни жизнени потребности, задоволяване нуждите от отдих, придобиване на умения за водене на самостоятелен живот, успешна реализация и социализация в обществото.
4. Дейности, извършвани по услугата:
- опазване живота и здравето на децата, чрез полагане на навременни и необходими здравни грижи и профилактични прегледи;
- осигуряване на всичко необходимо за правилното психическо и физическо развитие на детето;
- работа, свързана с адаптацията на новопостъпилите деца в Дома ;
- срещи и работа с родителите на настанените деца;
- изискване за спазване на добра лична хигиена на децата и добър външен вид ;
- снабдяване с всички учебни помагала, учебници и облекло за започване на учебната година;
- осигуряване на легитимации от „Градски транспорт” ЕООД гр. Варна;
- привеждане на малките деца под 15 год. възраст до училище от дежурен възпитател и прибирането им обратно в Дома след учебните занятия;
- организиране свободното време на децата;
- организиране отдиха на децата през ваканциите и почивните дни ;
- организиране и честване на забележителни дати, празници, рождени дни и участия в спортни състезания и мероприятия;
- провеждане на индивидуални разговори с децата за техните интереси и желана професия в бъдище;
- съдействие за изкарване на желан курс за квалификация, намиране на работа и квартира на детето, навършило 18 години;
- подготовка на децата, завършилите средно образование за абитуриенската им вечер;
- помощ и подкрепа на младежа и след напускане на институцията.

Настаняването на деца в Дома се извършва: със Заповед на директора на Д „СП”, Решение на съда и, ако към детето е приложена мярка за полицейска закрила с протокол от органите на МВР.

ОСНОВАНИЕ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕТЕ:
1. Чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права, или чиито родителски права са ограничени.
2. Чиито родители без основателна причина трайно не полагат грижи за него.
3. Чиито родители се намират в трайна невъзможност да го отглеждат.
4. Което е жертва на насилие в семейството и съществува сериозна опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално развитие.

Децата, които имат семейства, по желание и със становище на Д ”СП”, през ваканциите и през почивните дни се вземат от родител с протокол за предаване на дете , от дежурния възпитател. Със становище на Д „СП” децата могат да се вземат и от приятелски семейства .Ред за включване в социалната услуга: Заявление по образец се подава в Дирекция ”Социално подпомагане” - Варна. Извършва се временно настаняване на децата по административен ред, съгл. чл.20, ал.1, т.2 и 3 от Правилника за организацията и дейността на домовете за деца, по реда на чл.20 ал.1, 2 и ал.4, т.1 и 2 от ППЗЗД.

Адрес на услугата – гр. Варна, ул "Кракра" №2.

Лице за контакти:
Янко Янков – Директор на ДДЛРГ „Княгиня Надежда"
тел.: 052 820 678, GSM: 0882 465 738
e-mail: dom_nadejda.varna@abv.bg


Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2019, Всички права запазени. Политика за защита на личните данни