Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания

Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ е социална услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на деца, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини или приемно семейство.

ЦНСТ „Могилино” е първият център за деца с множество увреждания във Варна. Той е разкрит през юни 2010 г. и е построен със средства, събрани от първата кампания на Великолепната шесторка по инициатива на Уницеф и с помощта и подкрепата на Община Варна.

В центъра се създава среда близка до семейната, при която децата получават необходимата им индивидуална грижа и подкрепа за осигуряване качество на живот, което да гарантира пълноценно физическо, емоционално и познавателно развитие и социално включване.

Тези центрове се изграждат в или близо до големи градове, за да се осигури достъп до необходимите здравни, социални и други услуги на потенциалните ползватели.
Не е задължително обгрижващият персонал да включва професионално квалифицирани специалисти, а лица, които имат опит в отглеждане и възпитание на деца.
Специалистите и обслужващият персонал в ЦНСТ са отдадени на грижата за децата и са способни да разбират специалните им нужди.
Тяхната роля е ежедневно да отделят време и внимание за всяко дете и да ангажират децата с подходящи занимания.
* Трудови умения
* Когнитивни умения
* Социални умения
* Игротерапия
* Музикотерапия.

Ориентиране и мобилност
За всяко дете се изготвя специализирана оценка на потребностите и план за грижи. Специализираната оценка включва следните области: здраве и физическо развитие на детето. Тук се оценяват здравните нужди на детето; вида на увреждане и здравословни проблеми; психомоторно и езиково развитие на детето; познавателни и образователни потребности; свободно време и т.н.

На база специализираната оценка се изготвя плана за грижи. Той е реалистичен, с ясно формулирани постижими цели и времева рамка, в която да бъде изпълнен. Всеки план за грижи е индивидуален и е съобразен със специфичната характеристика на детето и възможностите, които дават наличните ресурси в ЦНСТ. В него се описват начините, по които ще бъдат задоволени конкретните му потребности, подкрепата, която ще получи, кой и как ще я извърши. Изработва се от мултидисциплинарен екип, в който са включени всички специалисти, които работят с детето и имат наблюдение относно неговото развитие.
За успешното и функционално развитие на настанените в ЦНСТ деца се търсят подходящи специалисти извън дома.

Капацитетът на центъра е десет места. Дейността се осъществява с общинско и държавно финансиране. Настаняването се извършва от Д „СП”.

Адрес: гр. Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бул. Константин и Фружин №42.

За контакти: Дияна Дянкова – Директор;
тел.: 052 808 803, GSM: 0885 202 012

Меню
Начало
За нас
Контакти
Полезна информация
Новини / Актуално
Парньори
Нормативна база
Социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за пълноленти лица
Пенсионерски клубове
Контакти
Варна 9000,
“Осми приморски полк” № 43


2017, Всички права запазени.